17 مرداد هر سال را روز خبرنگار نام نهاده اند…کاش این روز هم به عنوان روز خبرنگار نبود…

در کوچه دلم

پیچیده بوی غم

ای آشنای من

khabarnegar110

تنها بیا و حال مرا بپرس

تنها بیا

زیرا که احساس می کنم

اینجا هوای پنجره سرد است….