به تو چه که خالد آباد شده باغ شهر زیبا ?
مسئول بوق خیلی وقته بی بخاره ! خب به من چه ؟

سروده:جلیل زارع|

داریون شهرک صنعتی نداره ! خب به من چه ؟
خیلی وقته داریونی سر کاره ! خب به من چه ؟

به تو چه که هر چی چاهه خشک شده نم نمیده پس ?
آسمون میخواد بباره یا نباره ! خب به من چه ?

به تو چه سفره رو از زیر زمین بیرون کشیدن ?
برزگر توی زمین آب نداره ! خب به من چه ؟

به تو چه که خالد آباد شده باغ شهر زیبا ?
مسئول بوق خیلی وقته بی بخاره ! خب به من چه ؟

به تو چه که مرده ها آب و درخت و جاده دارن ?
سهم داریون فقط مشتی مزاره ! خب به من چه ?

به تو چه ساعت چارسویه ی میدون نیست میزون ?
این یکی شیشه و اون یکی چهاره ! خب به من چه ؟

به تو چه داریونی آه توی بساط نداره ?
تو نداری جمیله ی یکه سواره ! خب به من چه ؟

به تو چه که زارع میگه این به تو چه اون به من چه ?
حرف زارع همیشه بی اعتباره ! خب به من چه ؟