البته گاهی وضعیت بد تر هم می شود و آن هنگامی است که چند ساعت از نیم شب گذشته و ناگهان صدای اتومبیل ها ، موتور ها و ترقه های مربوط به کارون های عروسی هم اضافه می شود ! گویا در این شهر هیچ قانونی وجود ندارد!

مطلب زیر را یکی از کاربران داریون نما ارسال کرده است:

باور کنید که مردم داریون بعضی از شب ها خواب و آسایش ندارند ! در برخی از ایام سال بویژه فصل تابستان و قبل از شروع مدارس بازار جشن و عروسی ها داغ می شود.

 البته کسی با جشن و مراسم ازدواج مخالف نیست ، اما آنچه نامناسب و آزار دهنده است و باعث سلب آسایش و آرامش مردم می شود این است که صدای ساز و آواز تا بعد از نیمه شب و نزدیکی های صبح ادامه دارد !

البته گاهی وضعیت بد تر هم می شود و آن هنگامی است که چند ساعت از نیم شب گذشته و ناگهان صدای اتومبیل ها ، موتور ها و ترقه های مربوط به کارون های عروسی هم اضافه می شود ! گویا در این شهر هیچ قانونی وجود ندارد ،!