مردم برای مشکلات خودشان به ایشان رجوع می کردند ، متواضع و دوست داشتنی بود ، با اخلاق نیکو و پسندیده خود همگان را مجذوب خودش کرده بود ، باگذشت بود.

یوسف بذرافکن|

مرحوم حاج سهراب جوکار نیک مردی از روستا تربر جعفری بود ، عضو بسیج ، اهل جبهه و جهاد فی سبیل الله بود ، از مردان بی ادعا ی روزگار ما بود . معتمد و امین مردم بود ، مردم دار و با مرام ،دین و دیانتش را همگان قبول داشتند.

مردم برای مشکلات خودشان به ایشان رجوع می کردند ، متواضع و دوست داشتنی بود ، با اخلاق نیکو و پسندیده خود همگان را مجذوب خودش کرده بود ، باگذشت بود.

gol

کسی را از خود رنج نمی داد ، زبانش خیر و مشگل گشای مردم بود ، در خانه اش بر روی مردم باز بود و آن گاه که بار سفر آخرت را بر دوش گرفت ، همه ی مردم در فقدانش عزا دار و محزون شدند ، اما مردم نام نیک و خدماتش را هرگز فراموش نخواهند کرد .

یاد ش گرامی و روحش شاد و قرین رحمت پروردگار مهربان باشد .