وی رئیس منطقه عملیاتی نفت سیری است که از مهندسان کارا و مطرح حوزه نفت و گاز ایران است.

یوسف بذرافکن|
مهندس سیاوش باهر از فرهیختگان و نیروهای موفق داریونی است که اکنون به عنوان مهندس در یکی از مراکز بزرگ نفتی ایران دارای مسئولیت است.

وی رئیس منطقه بزرگ عملیاتی نفت  و گاز سیری است که از مهندسان کارا و مطرح حوزه نفت و گاز ایران به شمار می رود.

مهندس سیاوش باهر

مهندس سیاوش باهر

گفتنی است مهندس سیاوش باهر فرزند مرحوم کاکاخان کوچکی است.

داریون نما سعی می کند در آینده ای نزدیک گفت و گویی مفصل با این داریونی موفق انجام دهد.