به عقیده من در دستگاه خلقت برای هرجنس از نوع بشر ،جایگاه ومقام ویژه ایست که هر کس در”جای خویش”قرار گیرد ازموهبتهایش برخوردار میشود وهرکس از خداوند پیشی بگیرد درسرگردانیست

ایلماه شایسته|

قرن ها پیش دخترداربودن مایه ننگ بود و”پسر”اسباب غرور وافتخار!امروز هم پس از این همه تغییر وتحول درعلم وتکنولوژی واندیشه بشر،کم نیستند افرادی که پسر رابر دختر ترجیح می دهند!واین چیز غیر عادی نیست!به هر حال رد پای سیر تکاملی بشر در هر عصری پیداست تا گواهی باشد بر آنچه بوده ایم ومسیری که پیموده ایم.

در مقابل طرز فکر”برتری پسر بردختر”بسیاری از مردم دختر را مایه “رحمت”میدانند،از جمله مرحوم پدرم که همیشه میگفتنداز برکت وجود دختران روزی نازل میشود ودختر رامایه شادی وشادابی اهل خانه میدانست.امروز براثر برداشت اشتباه از طرز فکر” تساوی زن ومرد”بسیاری از زنان راه خود را گم کرده ودرمسیر ترکستانند!(همچنان که بعضی از مردان نیز)!
به عقیده من در دستگاه خلقت برای هرجنس از نوع بشر ،جایگاه ومقام ویژه ایست که هر کس در”جای خویش”قرار گیرد ازموهبتهایش برخوردار میشود وهرکس از خداوند پیشی بگیرد درسرگردانیست.
واما هدف از نگارش این مطلب:1.عرض تبریک وشادباش به همه دخترانیست که در مقام خویشند ویا درجسجوی آن.2.سپاس از پرورگار عادل وممنان که مرا در زمره دختران و زنان قرار داد