این زوج آلمانی که در حال جهانگردی با دوچرخه هستند قبل از ورود به داریون به از شهرستان خرامه نیز دیدن کرده بودند.

زوج دوچرخه سوار آلمانی روز گذشته وارد شهر داریون شدند و پس از مدتی استراحت به سمت شیراز حرکت کردند.
به گزارش داریون نما این زوج آلمانی که در حال جهانگردی با دوچرخه هستند قبل از ورود به داریون از شهرستان خرامه نیز دیدن کرده بودند.

 

 

 

 

عکسها:روح الله قربانی