هر چند حدود 9 روزی از سومین زادروز داریون نما می گذرد اما دیدن این نماهنگ خالی از لطف نیست

ناصر بذرافکن نماهنگی ساخته با محوریت سومین زادروز داریون نما. او این نماهنگ را به همه اعضای داریون نما تقدیم کرده است.

هر چند حدود 9 روزی از سومین زادروز داریون نما می گذرد اما دیدن این نماهنگ خالی از لطف نیست.