هر گز تسلیم نشوید،
معجزه ها هر روز رخ می دهند.
شاید فردا،روز شما باشد…

 

 

هر گز تسلیم نشوید،
معجزه ها هر روز رخ می دهند.
شاید فردا،روز شما باشد…
bdbf22784b