خبرنگار که باشی و از آن مهمتر داریون نمایی که باشی هر جا بروی از داریون نما غافل نیستی.

درست مثل ناصر بذرافکن که چند روزی است به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) شتافته و با عکس هایی که خودش از حرم گرفته به اضافه برخی عکسهای اینترنتی نماهنگی ساخته و از همان مشهد مقدس برایمان ارسال کرده است.

در ادامه با هم  این نماهنگ را می بینیم.