کارگاه آموزشی آموزگاران ، مدیران و معاونین آموزشی دبستان های منطقه داریون در محل دبستان ولی عصر عجل ا…تعالی فرجه الشریف داریون برگزار شد.

در این کارگاه ابتدا محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون درباره اهمیت برگزاری این کارگاه ها در جهت کیفیت بخشی به آموزش مطالبی را عنوان کرد.
پس از وی خانم امام معاون آموزش ابتدایی ناحیه 4 با سخنانی در زمینه لزوم ارتقا سطح عملی آموزگاران و طرح هایی که آموزش ابتدایی در حال اجرا دارد مطالبی در این موارد بیان کرد.
سپس همکاران آموزگار به صورت پایه ای در کارگاه هایی که با حضور سرگروه های آموزشی ناحیه برگزار شد حضور یافته و با اصول و شیوه های تدریس آشنا شدند.

IMG_0178

IMG_0198