«بهاران خجسته باد» نام سرودی انقلابی و امیدبخش و جزو معروفترین و نخستین سرودهایی بود که پس از انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط نظام شاهنشاهی ساخته شد. شاعر این چکامه دکتر عبدالله بهزادی است. این آهنگ با کمترین امکانات در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به اجرا در آمد.

«بهاران خجسته باد» نام سرودی انقلابی و امیدبخش و جزو معروفترین و نخستین سرودهایی بود که پس از انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط نظام شاهنشاهی ساخته شد.

شاعر این چکامه دکتر عبدالله بهزادی است. این آهنگ با کمترین امکانات در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به اجرا در آمد.