یوسف بذرافکن| قنات های داریون واقع در منطقه خالد آباد سالها است که لابروبی نشده است و به دلیل عدم رسیدگی روبه خشک شدن است در حالی که سال های قبل قسمت عمده زمین های موسم به پاریاب با همین آب قنات هاآبیاری می شد . هرچند خشکسالی در بحرانی کردن وضع قنات ها ی […]

یوسف بذرافکن|

قنات های داریون واقع در منطقه خالد آباد سالها است که لابروبی نشده است و به دلیل عدم رسیدگی روبه خشک شدن است در حالی که سال های قبل قسمت عمده زمین های موسم به پاریاب با همین آب قنات هاآبیاری می شد . هرچند خشکسالی در بحرانی کردن وضع قنات ها ی خالد آباد تاثیر بسیاری داشته است اما عدم لایروبی قنات ها توسط اداره جهاد کشاورزی این قنات های قدیمی که نوعی سرمایه برای داریون است را با خطر نابودی کامل روبرو کرده است !

پس لطفا مسوولین مربوطه هرچه سریعتر به فکر این موضوع مهم باشند.