یکی از کاربران داریون نما-رحیم بذرافکن– با ارسال عکس زیر از اعضای شورای اسلامی شهر داریون پرسیده آیا این مکان که بر سردرش نوشته شده:”دفتر شورای اسلامی شهر داریون” واقعا دفتر شورای اسلامی شهر داریون هست یا نیست؟! اگر دفتر شوراست پس چرا چند سال است باز نشده و تعطیل است و چرا اصلا بر […]

یکی از کاربران داریون نما-رحیم بذرافکن– با ارسال عکس زیر از اعضای شورای اسلامی شهر داریون پرسیده آیا این مکان که بر سردرش نوشته شده:”دفتر شورای اسلامی شهر داریون” واقعا دفتر شورای اسلامی شهر داریون هست یا نیست؟!
اگر دفتر شوراست پس چرا چند سال است باز نشده و تعطیل است و چرا اصلا بر سردرش و تابلواش نوشته شده :”دفتر شورای اسلامی شهر داریون”!
اگر هم دفتر شورا نیست مشخص شود که اینجا نیست و مثلا جای دیگری دفتر شورای اسلامی شهر داریون است!
راستی نظر شما چیست؟

 

shora