بهرام کرمدار| 31شهریور سال 90 سایت داریون نما رونمایی شد. سایتی که به برکت هفته دفاع مقدس کارش را آغاز کرد و به فاصله اندکی جای خود را در دل داریونی ها باز کرد. امروز اما چهارمین زادروز داریون نماست؛ داریون نما چهار سالش را پر کرده و وارد سال پنجم زندگی اش می شود. […]

بهرام کرمدار|

31شهریور سال 90 سایت داریون نما رونمایی شد. سایتی که به برکت هفته دفاع مقدس کارش را آغاز کرد و به فاصله اندکی جای خود را در دل داریونی ها باز کرد.

امروز اما چهارمین زادروز داریون نماست؛ داریون نما چهار سالش را پر کرده و وارد سال پنجم زندگی اش می شود.

این برای کارهای فرهنگی خصوصا در م

بهرام کرمدار

بهرام کرمدار

نطقه داریون اتفاق فرخنده ای است که باید آن را به فال نیک گرفت.

به زبان و به نوشتن چهارمین زادروز و آغاز پنجمین سال فعالیت آسان است اما کیست که نداند انجام فعالیت های فرهنگی پیوسته و مستمر در منطقه داریون بسیار سخت است و البته جای کارهای فرهنگی هم خالی.

البته نمی خواهم بگویم کاری نشده یا نمی شود می خواهم بگویم کم کار شده و می شود.

با وجودی که در همین داریون نفرات بافکر و خوب فرهنگی کم نیست این پتانسیل برای داریون وجود دارد که فعالیت های فرهنگی در آن گسترش یابد.

من و ما فعلا باید به داشته های خود بسنده کنیم. پس همین داریون نما را می چسبیم و رهایش نمی کنیم…

آغاز پنجمین سال فعالیت داریون بر همه داریون نمایی ها و داریونی ها مبارک باد.