خبرنگار:روح الله قربانی| به گزارش داریون نما رزمایش یک روزه  گردان 785 بیت المقدس بسیج منطقه داریون برگزار شد. در این رزمایش پس از برگزاری کلاس آموزشی شرکت کنندگان به میدان تیر اعزام شدند و پس از پایان آن به پیاده روی شبانه رفته و آموزشهای لازم را فراگرفتند.

خبرنگار:روح الله قربانی|
به گزارش داریون نما رزمایش یک روزه  گردان 785 بیت المقدس بسیج منطقه داریون برگزار شد.
در این رزمایش پس از برگزاری کلاس آموزشی شرکت کنندگان به میدان تیر اعزام شدند و پس از پایان آن به پیاده روی شبانه رفته و آموزشهای لازم را فراگرفتند.
basij4 basij1 basij2 basij3