یکی از کاربران داریون نما فیلمی با توضیح زیر را برایمان ارسال کرده که مشاهده می کنید. موضوع اینکه سالهای سال لوله ی آب منازل و مغازه های روبروی بهداری داریون متصل به شاه لوله ای بود که از کنار بهداری می گذرد.اما اداره آبفا ما را مجبور کرده از وسط خیابان و از شاه […]

یکی از کاربران داریون نما فیلمی با توضیح زیر را برایمان ارسال کرده که مشاهده می کنید.

موضوع اینکه سالهای سال لوله ی آب منازل و مغازه های روبروی بهداری داریون متصل به شاه لوله ای بود که از کنار بهداری می گذرد.اما اداره آبفا ما را مجبور کرده از وسط خیابان و از شاه لوله ی دیگری لوله کشی کرده ایم و هر خانوار مبلغ پانصد هزار تومان کمتر یا بیشتر خرج کرده ایم و حال آنکه به جای آب از لوله هوا بیرون می آید و موقع مراجعه به اداره آبفا به ساکنین بلوار کشاورز بی محلی می کنند.

 

 

telegram1