رییس جدید اداره برق داریون معرفی شد. به گزارش داریون نما مجید رویین تن معاون اداره برق شهر داریون پس از “آسوده” رییس قبلی اداره برق به عنوان رییس این اداره منصوب شد.  

رییس جدید اداره برق داریون معرفی شد.

به گزارش داریون نما مجید رویین تن معاون اداره برق شهر داریون پس از “آسوده” رییس قبلی اداره برق به عنوان رییس این اداره منصوب شد.

 

majid roiintan