کاروان شهدای گمنام بصیر روز گذشت با استقبال باشکوه مردم داریون استقبال و بدرقه شدند. ناصر بذرافکن با استفاده از عکس های روح الله قربانی نماهنگی در این رابطه ساخته که در ادامه مشاهده می کنید.    

کاروان شهدای گمنام بصیر روز گذشت با استقبال باشکوه مردم داریون استقبال و بدرقه شدند.

ناصر بذرافکن با استفاده از عکس های روح الله قربانی نماهنگی در این رابطه ساخته که در ادامه مشاهده می کنید.

 

 

telegram1