یوسف بذرافکن| مدتی است که پیاده روهای خیابان اصلی شهر داریون واقع در بلوار کشاورز توسط اداره آبفا کنده شده است ولی متاسفانه شهر داری پس از گذ شت ماه ها هنوز برای ترمیم این پیاده رو ها اقدامی نکرده است ! هم اکنون با توجه به فصل بارندگی این پیاده رو ها وضعیت نامناسبی […]

یوسف بذرافکن|

مدتی است که پیاده روهای خیابان اصلی شهر داریون واقع در بلوار کشاورز توسط اداره آبفا کنده شده است ولی متاسفانه شهر داری پس از گذ شت ماه ها هنوز برای ترمیم این پیاده رو ها اقدامی نکرده است !

هم اکنون با توجه به فصل بارندگی این پیاده رو ها وضعیت نامناسبی به خود گرفته است .

شایسته است شهر داری داریون در این باره هرچه سریع تر اقدام نماید .