این کار زیبا از شیراز شروع شد و ایده آن به سرعت در کشور گسترش یافت و حتی سروصدای آن به خبرگزاری های خارجی نیز رسید. به گزارش”داریون نما” مدتی است در اقصی نقاط کشور حتی روستاهای دور افتاده “دیوار مهربانی” ایجاد شده است؛یک روش ابتکاری و زیبا برای کمک به نیازمندان. پیشنهاد می شود […]

این کار زیبا از شیراز شروع شد و ایده آن به سرعت در کشور گسترش یافت و حتی سروصدای آن به خبرگزاری های خارجی نیز رسید.

به گزارش”داریون نما” مدتی است در اقصی نقاط کشور حتی روستاهای دور افتاده “دیوار مهربانی” ایجاد شده است؛یک روش ابتکاری و زیبا برای کمک به نیازمندان.

پیشنهاد می شود دستان در داریون نیز مکانی را تعیین کرده و این کار زیبا را جهت کمک به نیازمندان انجام دهند.

divarاین عکس مربوط به خیابان قدمگاه شیراز است