روز گذشته انجام یک کار خطرناک در داریون باعث بروز حادثه شد. در پی یک بی احتیاطی یکی از شهروندان در روز جمعه ساعت ۱۹ یک دستگاه پیکان در هنگام سوخت گیری گاز lpg منجر به انفجار مهیب و صدای دلخراشی شد و یکی از سرنشینهای خودرو دچار سوختگی صورت شد. گفتنی است چنین کارهای […]

روز گذشته انجام یک کار خطرناک در داریون باعث بروز حادثه شد.

در پی یک بی احتیاطی یکی از شهروندان در روز جمعه ساعت ۱۹ یک دستگاه پیکان در هنگام سوخت گیری گاز lpg منجر به انفجار مهیب و صدای دلخراشی شد و یکی از سرنشینهای خودرو دچار سوختگی صورت شد.

گفتنی است چنین کارهای خطرناکی  باعث نگرانی همسایگان عامل فروش کپسول گاز شده است .