المپیاد ورزشی درون مدرسه ای آموزشگاه شهید نادر خوش نژاد در مقطع متوسطه اول برگزار شد. این طرح با هدف شکوفا شدن استعداد دانش آموزان و تقویت روحیه نشاط و شاداب سازی محیط آموزشگاه  برگزارشد. در این مراسم  زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش سخنانی در مورد روحیه ورزشی و تقویت آن ایراد کرد. در […]

 المپیاد ورزشی درون مدرسه ای آموزشگاه شهید نادر خوش نژاد در مقطع متوسطه اول برگزار شد.

این طرح با هدف شکوفا شدن استعداد دانش آموزان و تقویت روحیه نشاط و شاداب سازی محیط آموزشگاه  برگزارشد.
در این مراسم  زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش سخنانی در مورد روحیه ورزشی و تقویت آن ایراد کرد.
در پایان از مدیر آموزشگاه  علی زارع و معاون آموزشگاه علیرضا زارع، دبیر تربیت بدنی و ورزش، رضا خلف زاده تمامی برگزار کنندگان دانش آموزان این مراسم تقدیر و تشکر به عمل می آید.

olampiad1 olampiad2 olampiad3