یک داریونی که از چند ماه پیش در داریون تبلیغات خود را برای انتخابات مجلس آغاز کرده فعلا صلاحیتش احراز نشده است. به گزارش داریون نما این فرد صلاحیتش از طرف هیات نظارت احراز نشده اما امکان دارد در بررسی نهایی تایید صلاحیت شود.    

یک داریونی که از چند ماه پیش در داریون تبلیغات خود را برای انتخابات مجلس آغاز کرده فعلا صلاحیتش احراز نشده است.

به گزارش داریون نما این فرد صلاحیتش از طرف هیات نظارت احراز نشده اما امکان دارد در بررسی نهایی تایید صلاحیت شود.

 

telegram1