یوسف بذرافکن| نوروز در راه است . صدای پای بهار شنیده می شود . بهار آرام آرام از  خالد آباد  وارد داریون می شود .امسال بهار زودتر از راه رسیده است . جلوه های بهار را می توان در لباس سفید در ختان بادام مشاهده کرد .امسال از اول اسفند ماه دنبل های داریون روئیده […]

یوسف بذرافکن|

نوروز در راه است . صدای پای بهار شنیده می شود .

بهار آرام آرام از  خالد آباد  وارد داریون می شود .امسال بهار زودتر از راه رسیده است .

جلوه های بهار را می توان در لباس سفید در ختان بادام مشاهده کرد .امسال از اول اسفند ماه دنبل های داریون روئیده اند  .

برای داریونی های که زادگاه خود دور هستند جلوه های از بهار رابرایتان می فرستم. ببینید…

donbal10 donbal20 donbal30 donbal40