علی زارع| اینجا مسیر خاکی جاده  امامزاده ابراهیم (ع)است در زیر جاده  آسفالته… تقریبا زیر باربری و کنار دامداریها بنده از مدتها پیش که از اینجا عبور می کردم متوجه  شکستگی لوله در زیر خاک شدم چون آب با مقدار زیادی در حال بیرون آمدن بود و به هدر می رفت. اما بعد از گذشت […]

علی زارع|

اینجا مسیر خاکی جاده  امامزاده ابراهیم (ع)است در زیر جاده  آسفالته…

تقریبا زیر باربری و کنار دامداریها بنده از مدتها پیش که از اینجا عبور می کردم متوجه  شکستگی لوله در زیر خاک شدم چون آب با مقدار زیادی در حال بیرون آمدن بود و به هدر می رفت.

اما بعد از گذشت چندین ماه که گذرم به این سمت افتاد در کمال تعجب مشاهده کردم که این هدر رفتن آب ادامه دارد.

متاسفانه اداره آبفا هیچ گونه اقدامی در ترمیم لوله تاکنون انجام نداده است.

جای تعجب است آبفایی که از کوچکترین خرابی کنتورها و آب دزدی در سطح شهر مطلع می شود در اینجا در ناآگاهی کامل به سر می برد!

abfa11 abfa12abfa12