یوسف بذرافکن| در آستانه عید نوروز قرار گرفته ایم در شهر و روستای محل زندگی ما افراد نیازمندی وجود دارند که توانایی تهیه لباس نو برای فرزندان خود را ندارندوچشم به دستان سخاوتمندی دوخته اند که آنها را یاری کنند . بسیاری از این افراد بی بضاعت یا اطفال یتیم در بین اقوام و خویشاوندان […]

یوسف بذرافکن|

در آستانه عید نوروز قرار گرفته ایم در شهر و روستای محل زندگی ما افراد نیازمندی وجود دارند که توانایی تهیه لباس نو برای فرزندان خود را ندارندوچشم به دستان سخاوتمندی دوخته اند که آنها را یاری کنند .

بسیاری از این افراد بی بضاعت یا اطفال یتیم در بین اقوام و خویشاوندان ما قرار گرفته اند . آیا در اندازه توان خود آنها را کمک می کنیم ؟

divarmehrbani

متاسفانه ما آنچه را برای خودمان مناسب نمی دانیم به دیگران انفاق می کنیم ! لباس های کهنه خودمان را روی دیوار مهربانی قرار می دهیم .

در حالی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید : هرگز به نیکی نمی رسید تا زمانی که از آنچه دوست می دارید انفاق کنید .