یوسف بذرافکن| در شهر داریون مراکزی مانند اداره منابع طبیعی ، خدمات کشاورزی و شهرداری وجود دارد اما با وجود این مراکز و اهمیت فوق العاده درختکاری در حفظ محیط زیست و تاکیداسلام بر فضیلت درختکاری ،امسال ازدرختکاری در داریون خبر نیست ! عکس درخت کاری مربوط به سالهای قبل است درحالی که برخی از […]

یوسف بذرافکن|

در شهر داریون مراکزی مانند اداره منابع طبیعی ، خدمات کشاورزی و شهرداری وجود دارد اما با وجود این مراکز و اهمیت فوق العاده درختکاری در حفظ محیط زیست و تاکیداسلام بر فضیلت درختکاری ،امسال ازدرختکاری در داریون خبر نیست !

derakhtkari1عکس درخت کاری مربوط به سالهای قبل است

درحالی که برخی از خیابان های داریون فاقد درخت است و احداث یک پارک جنگلی کاملا ضروری به نظر می رسد . خیابان خلیج فارس تا سرچشمه قنات های داریون هم برای کاشت درخت کاملا مناسب است و می توان با لایروبی جوی های آب قنات های داریون از آب آن برای آبیاری نهال ها استفاده کرد .