صابر فتوح آبادی| یک سلام بهاری به همه داریون نمایی ها،با دیدن تصاویر داریون در داریون نما به یاد این شعرافتادم: یادایامی که در گلشن فغانی داشتم درمیان لاله وگل آشیانی داشتم گردآن شمع طرب می سوختم پروانه وار پای آن سرو روان اشک روانی داشتم *** روزهایی که زندگی جریان داشت و کشاورزی خون […]

صابر فتوح آبادی|

یک سلام بهاری به همه داریون نمایی ها،با دیدن تصاویر داریون در داریون نما به یاد این شعرافتادم:

یادایامی که در گلشن فغانی داشتم

درمیان لاله وگل آشیانی داشتم

گردآن شمع طرب می سوختم پروانه وار

پای آن سرو روان اشک روانی داشتم

barandaryon

***

روزهایی که زندگی جریان داشت و کشاورزی خون جاری در رگ های این خطه ازفارس بود.

روزی دوباره جوانه خواهیم زد،سبز خواهیم شد و طراوت را به هم هدیه خواهیم کرد.وماتوفیقی الا بالله