یوسف بذرافکن| خاطرات دوران نوجوانی در ذهن آدم نقش می بندد و کمتر فراموش می شود این خاطره به زمین فوتبال داریون مربوط می شود زمینی که هم سن و سال های من ده ها خاطره از آن دارند واکنون سال ها است که بلا تکلیف رها شده است . یادم است داریون تیم های […]

یوسف بذرافکن|

خاطرات دوران نوجوانی در ذهن آدم نقش می بندد و کمتر فراموش می شود این خاطره به زمین فوتبال داریون مربوط می شود زمینی که هم سن و سال های من ده ها خاطره از آن دارند واکنون سال ها است که بلا تکلیف رها شده است .

یادم است داریون تیم های فوتبال زیادی داشت . یکی از این تیم های تیم « کارگر » بود که اکثریت بازیکنان آن را کارگران تشکیل می دادند .

شهید علی بذرافکن یکی از بازیکنان این تیم بود ، برروی لباس آنها به انگلیسی کلمه Worker.نوشته شده بود .

عکس تزیینی است

از کنار زمین فوتبال آب چاه عبد الحسین خورشیدی می گذشت که بازیکان از آب آن می خوردند در موقع فصل تابستان که مسابقات فوتبال برگزار می شد بین دو نیمه به بازیکان نوشابه می دادند در اکثر جمعه ها تیم های از شیراز و خرامه و روستا ها برای مسابقه به داریون می آمدند .

تیم های شاهین ، عقاب ، امید ، اتحاد و هدف از سایر تیم های فوتبال داریون بود . وقتی مسابقه فوتبال برگزار می شد معمولا آقای ولی شکری داور وسط بود .اگر تیم های داریون گل خورده بودند او تا زمانی که تیم داریون گل مساوی را نمی زد بازی را ادامه می داد گاهی یک بازی فوتبال تا دوساعت هم طول می کشید .

روزهای جمعه در زمین فوتبال غوغا بود ، یک داریون بود و یک زمین فوتبال . تماشاگران دور تا دور زمین می نشستند و تیم های مورد علاقه خود را تشویق می کردند .البته تیم های داریون برای مسابقه به شیراز و سایر شهرستان ها مسافرت می کردند خلاصه می شود ار خاطرات زمین فوتبال یک کتاب قطور چند صد صفحه ای نوشت !