یوسف بذرافکن| شهر داریون ، تنها دارای دو کیوسک تلفن عمومی است. اما شاید باور نکنید که هر دوکیوسک تلفن عمومی که یکی در خیابان کشاورزو دیگری در خیابان دکتر شریعتی واقع شده است فاقد گوشی تلفن می باشد !

 

یوسف بذرافکن|

شهر داریون ، تنها دارای دو کیوسک تلفن عمومی است.

اما شاید باور نکنید که هر دوکیوسک تلفن عمومی که یکی در خیابان کشاورزو دیگری در خیابان دکتر شریعتی واقع شده است فاقد گوشی تلفن می باشد !

kiosk