جمعه گذشته یکی از اهالی ساکن تربر جعفری که برای کوهنوردی به کوه چاه آهنگر انتهای رشته کوه بمو رفته بود در کوه گرفتار شد و بعد از 3 ساعت که نتوانسته بود از کوه پایین بیایید به کمک ایستگاه امداد نجات آتش نشانی شهر داریون نجات یافت و به پایین کوه انتقال داده شد. […]

جمعه گذشته یکی از اهالی ساکن تربر جعفری که برای کوهنوردی به کوه چاه آهنگر انتهای رشته کوه بمو رفته بود در کوه گرفتار شد و بعد از 3 ساعت که نتوانسته بود از کوه پایین بیایید به کمک ایستگاه امداد نجات آتش نشانی شهر داریون نجات یافت و به پایین کوه انتقال داده شد.

گفتنی است تربر جعفری در 10 کیلومتری شهر داریون واقع شده است.

koh2 koh1koh2