احمدرضا مجرد| روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 95 حوالی ظهر چند تن از جوانان شرور در بوستان فرهنگیان داریون با کمال خونسردی با شکستن چراغ برق های بوستان و شاخه های درختان و ریشه کرن کردن گل و بوته های بوستان فرهنگیان باعث خساراتی به بیت المال شدند که با کار آنان اعتراض کردم ولی غافل […]

احمدرضا مجرد|

روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 95 حوالی ظهر چند تن از جوانان شرور در بوستان فرهنگیان داریون با کمال خونسردی با شکستن چراغ برق های بوستان و شاخه های درختان و ریشه کرن کردن گل و بوته های بوستان فرهنگیان باعث خساراتی به بیت المال شدند که با کار آنان اعتراض کردم ولی غافل از گوش شنوا….

از شهرداری محترم درخواست می شود که با اینگونه رفتارها برخورد جدی داشته باشد.

khabar2 khabar3 khabar4 khabar5 khabar6 kharab1