یوسف بذرافکن| روز معلم فضای مدرسه با روز های دیگر متفاوت بود و دانش آموزان همه خوشحال و خندان به مدرسه آمده بودند . بعضی ها شیرینی برخی کیک و عده ای هدیه آورده بودند اما همه یک شاخه گل در دست داشتند . روز معلم بچه ها نه در کلاس بلکه در جلو مدرسه […]

یوسف بذرافکن|

روز معلم فضای مدرسه با روز های دیگر متفاوت بود و دانش آموزان همه خوشحال و خندان به مدرسه آمده بودند .

بعضی ها شیرینی برخی کیک و عده ای هدیه آورده بودند اما همه یک شاخه گل در دست داشتند . روز معلم بچه ها نه در کلاس بلکه در جلو مدرسه برای ورود معلمانشان لحظه شماری می کردند تا آنها را غافل گیر کنند .روز معلم امسال یک روز متفاوت بود دیروز روز معلم بود ….

moalem1 moalem4 moalem5 moalem6 moalem7 moalem8 moalem9 moalem10 moalem11