همانگونه که دیروز هم در داریونن نما اعلام شد علی اکبری به عنوان چهارمین نماینده از شیراز با حدود ۹۹ هزار رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت. به گزارش داریون نما روز گذشته طرفداران این نماینده مجلس به خاطر پیروزی علی اکبری در داریون برنامه ساز و نقاره برپا کردند!   عکس:روح الله قربانی […]

همانگونه که دیروز هم در داریونن نما اعلام شد علی اکبری به عنوان چهارمین نماینده از شیراز با حدود ۹۹ هزار رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

به گزارش داریون نما روز گذشته طرفداران این نماینده مجلس به خاطر پیروزی علی اکبری در داریون برنامه ساز و نقاره برپا کردند!

 

sazعکس:روح الله قربانی