محمد اسداللهی ورزشکار داریونی در اردوی تیم ملی فانگ من چوان کونگ فو(وشوو) حضور دارد. از سمت راست ملی پوش داریونی را ببینید.

محمد اسداللهی ورزشکار داریونی در اردوی تیم ملی فانگ من چوان کونگ فو(وشوو) حضور دارد.

از سمت راست ملی پوش داریونی را ببینید.

kongfou