پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1395 نزدیکی های داریون-جاده شیراز-داریون- هنگام غروب آفتاب. عکس:ناصر بذرافکن

پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1395 نزدیکی های داریون-جاده شیراز-داریون- هنگام غروب آفتاب.

ghorobdaryon5عکس:ناصر بذرافکن