شماره اول فصلنامه داریون نما به زیر چاپ رفت تا سر وقت-اول تیرماه95-در اختیار مخاطبان داریونی قرار گیرد. این فصلنامه در 12 صفحه “A4” به عنوان نسخه چاپی سایت داریون نما منتخبی از مطالب سالهای اخیر سایت داریون نما را در بر گرفته است. فصلنامه داریون نما قرار است هر فصل منتشر شود. شماره بعدی […]

شماره اول فصلنامه داریون نما به زیر چاپ رفت تا سر وقت-اول تیرماه95-در اختیار مخاطبان داریونی قرار گیرد.

این فصلنامه در 12 صفحه “A4” به عنوان نسخه چاپی سایت داریون نما منتخبی از مطالب سالهای اخیر سایت داریون نما را در بر گرفته است.

فصلنامه داریون نما قرار است هر فصل منتشر شود. شماره بعدی این فصلنامه اول مهرماه منتشر می شود.

در ادامه تصویری از جلد این فصلنامه را مشاهده می کنید.

faslnameh