خبرنگار مهرشاد اسلامی راد| با توجه به بادهای شدید  و پیاپی که در روز چهارشنبه گذشته از ساعت 16و 30 دقیقه آغاز شد و تا حدود ساعت 19 ادامه داشت آسیب هایی چون قطع و خرد شدن درختان، شکستن شیشه ها، تعطیلی   برخی از معازه ها وارد شد. خوشبختانه با وجود شدت طوفان اما خسارت جانی نداشت .

خبرنگار مهرشاد اسلامی راد|
با توجه به بادهای شدید  و پیاپی که در روز چهارشنبه گذشته از ساعت 16و 30 دقیقه آغاز شد و تا حدود ساعت 19 ادامه داشت آسیب هایی چون قطع و خرد شدن درختان، شکستن شیشه ها، تعطیلی   برخی از معازه ها وارد شد.
خوشبختانه با وجود شدت طوفان اما خسارت جانی نداشت .
5 9 10 11