فصلنامه داریون نما حاوی برگزیده ای از مطالب سایت داریون نما در فصل بهار 95 هفته اول تیرماه امسال منتشر و توزیع می شود. به گزارش داریون  نما شماره اول این فصلنامه در 12 صفحه منتشر و در سطح منطقه داریون توزیع می شود.

فصلنامه داریون نما حاوی برگزیده ای از مطالب سایت داریون نما در فصل بهار 95 هفته اول تیرماه امسال منتشر و توزیع می شود.

daryonnamaok20

به گزارش داریون  نما شماره اول این فصلنامه در 12 صفحه منتشر و در سطح منطقه داریون توزیع می شود.