این عکس مربوط به تیم تیم والیبال فاطمی فرد قهرمان جام والیبال داریون سال1372  است. عکس مربوطه را هادی شکری برای داریون نما ارسال کرده است.

این عکس مربوط به تیم تیم والیبال فاطمی فرد قهرمان جام والیبال داریون سال1372  است.

عکس مربوطه را هادی شکری برای داریون نما ارسال کرده است.

valliball

slides