یوسف بذرافکن| تیم فوتبال اتحاد داریون توسط عبد الرضا شکری که آن وقت ها دروازبان تیم عقاب داریون بود تاسیس شد این تیم در روزهای پنجشنبه تمرین داشت . مرحوم حاج الله داد جهانی سر پرست تیم بود و مدتی قاسم استهباناتی مربی این تیم بود .این تیم برای بازی به شیراز و شهرستان ها […]

یوسف بذرافکن|

تیم فوتبال اتحاد داریون توسط عبد الرضا شکری که آن وقت ها دروازبان تیم عقاب داریون بود تاسیس شد این تیم در روزهای پنجشنبه تمرین داشت .

مرحوم حاج الله داد جهانی سر پرست تیم بود و مدتی قاسم استهباناتی مربی این تیم بود .این تیم برای بازی به شیراز و شهرستان ها مسافرت می کرد . یکی از بهترین تیم های داریون بود که بیشترین بازیکنان آن را جوانان تشکیل می داد و از لحاظ اخلاقی موازین اخلاقی را رعایت می کرد.

footbaldaryonghadimi

slides