یوسف بذرافکن|  در داریون شکر پیدا نمی شود ! شاید باور نکنید در فصل تابستان و گرما که معمولا مردم برای تهیه شربت و مربا نیاز بیشتری به شکر دارند در داریون شکر پیدا نمی شود . در شهر داریون که بیش از دوازه هزار نفر جمعیت دارد از هر مغازه ای سراغ شکر گرفتم […]

یوسف بذرافکن|

 در داریون شکر پیدا نمی شود ! شاید باور نکنید در فصل تابستان و گرما که معمولا مردم برای تهیه شربت و مربا نیاز بیشتری به شکر دارند در داریون شکر پیدا نمی شود .

alamat-taajjob

در شهر داریون که بیش از دوازه هزار نفر جمعیت دارد از هر مغازه ای سراغ شکر گرفتم همه فروشندگان اظهار می داشتند شکر گران شده ودر هیچ جا یافت نمی شود .

البته در داریون متولی هیچ کاری مشخص نیست و معلوم نیست که کار نظارت برعهده چه کسی است ؟

****

داریون نما: در شیراز هم شکر پیدا نمی شود چه رسد به داریون!