هرچند در خیلی از چیزها و ازجمله امکانات به داریون سهمی نمی رسد اما روز گذشته از باد گرد و غبار منطقه جنوب سهمی هم به داریون رسید . گرد و غبار و آلودگی به اندازه ای بود که قسمت های از « کوه گودان » به سختی دیده می شد !  

هرچند در خیلی از چیزها و ازجمله امکانات به داریون سهمی نمی رسد اما روز گذشته از باد گرد و غبار منطقه جنوب سهمی هم به داریون رسید .

گرد و غبار و آلودگی به اندازه ای بود که قسمت های از « کوه گودان » به سختی دیده می شد !

ghobar1 ghobar2