احمد عیسایی خوش| سلام خدمت هم محلی های عزیز اوایل مرداد ماه خستگی تیر ماه هنوز درتن  حسابداریمان مانده اما شوق یاد وطن وادارم کرد تا سری به داریون نما بزنم ،اخرین تاریخی که چیزی نوشته بودم اوایل سال 1393 بود . هر چند دور از اخبار  وسایت نبودم اما مجالی نبود تا چندکلامی بنویسم […]

احمد عیسایی خوش|

سلام خدمت هم محلی های عزیز

اوایل مرداد ماه

خستگی تیر ماه هنوز درتن  حسابداریمان مانده اما شوق یاد وطن وادارم کرد تا سری به داریون نما بزنم ،اخرین تاریخی که چیزی نوشته بودم اوایل سال 1393 بود .

zaman

هر چند دور از اخبار  وسایت نبودم اما مجالی نبود تا چندکلامی بنویسم وچه زود گذشته این دوسال چه زود می گذرد ومیشویم جوانان قدیم ومردان قدیم وخاک های تازه وآنگاه خاکهای قدیم وگورهای فراموش شده .

می پیوندیم به گم شده گان تاریخ دوره ها ی تاریخ را به نام شاهان می شناسند وکسی نمی داند دیگران که بودند وچه وکردند ویادگارشان شاید قبری باشد وشاید نباشد.

بودنمان را ارزش است والی نیستی را افاده ا ی نیست سعی مان باشد تا بودنمان بود باشد هر کجا که هستیم وزندگی را در لحظه ها بنوشیم که دیگر فایده ای نخواهد داشت در نتوانستن در توانستن ها قدر یکدیگر بدانیم