تصاویر زیر را احمدرضا مجرد برای سایت داریون نما ارسال کرده و عنوان “بدون شرح” بر آن نهاده است. به نظر می رسد این تصاویر مربوط به حوالی بیمارستان ناتمام داریون باشد!

تصاویر زیر را احمدرضا مجرد برای سایت داریون نما ارسال کرده و عنوان “بدون شرح” بر آن نهاده است.

به نظر می رسد این تصاویر مربوط به حوالی بیمارستان ناتمام داریون باشد!

sagok