شعر طنز”خواب دیدم داریون رفت رو هوا” سروده جلیل زارع با پاسخ شعرگونه و طنزآمیز صابر فتوح آبادی همراه شد. فتوح آبادی در جواب جلیل زارع شعر زیر را نوشته و برای داریون نما ارسال کرده است. خواب دیدی خیر باشد هوشیار داریون آبادباشد هوشیار درزمانی که بشرمریخ رفت مشکل ما کارباشد هوشیار بحث گیلان […]

شعر طنز”خواب دیدم داریون رفت رو هوا” سروده جلیل زارع با پاسخ شعرگونه و طنزآمیز صابر فتوح آبادی همراه شد.

فتوح آبادی در جواب جلیل زارع شعر زیر را نوشته و برای داریون نما ارسال کرده است.

tanz5

خواب دیدی خیر باشد هوشیار
داریون آبادباشد هوشیار
درزمانی که بشرمریخ رفت
مشکل ما کارباشد هوشیار
بحث گیلان وگلستان کرده ای
خواب راباچای دیدی هوشیار
خالدآبادیک جهان معنا گرفت
غصه ی شش پیر دارد هوشیار

این همه زآثار دیگرگفته ای
خواب دیدی خیر باشد هوشیار

***

شعر جلیل زارع را هم می توانید اینجا ببینید.