خبرنگار:روح الله قربانی| همزمان با هفته دولت چاه شماره 3داریون با حضور افشانی استاندار فارس ،پارسایی و رضایی نمایند گان مجلس شورای اسلامی ،قلندری مدیرعامل آبفا استان ،عالیشوندی فرماندارشهرستان شیرازو تنی چند از مسوولین محلی بهره برداری شد. در حاشیه: در شروع مراسم برق قطع شد اما پس از مدتی وصل شد و البته دوباره […]

خبرنگار:روح الله قربانی|
همزمان با هفته دولت چاه شماره 3داریون با حضور افشانی استاندار فارس ،پارسایی و رضایی نمایند گان مجلس شورای اسلامی ،قلندری مدیرعامل آبفا استان ،عالیشوندی فرماندارشهرستان شیرازو تنی چند از مسوولین محلی بهره برداری شد.

ostandar

در حاشیه:

در شروع مراسم برق قطع شد اما پس از مدتی وصل شد و البته دوباره قطع شد!