شعر زیر با واسطه به دستمان رسیده و این واسطه ما خواسته تا نام شاعر را ذکر نکنیم و البته ما هم نام شاعر را نمی دانیم چون خود شاعر خواسته که ناشناس بماند! ضمن تشکر از این شاعر ناشناس بابت کمی حذفیات و کمی دست کاری در شعرش پوزش می طلبیم و شما را […]

شعر زیر با واسطه به دستمان رسیده و این واسطه ما خواسته تا نام شاعر را ذکر نکنیم و البته ما هم نام شاعر را نمی دانیم چون خود شاعر خواسته که ناشناس بماند!

ضمن تشکر از این شاعر ناشناس بابت کمی حذفیات و کمی دست کاری در شعرش پوزش می طلبیم و شما را دعوت می کنیم به خواندن این شعر. فقط برای خواند این شعر و فهم آن باید کاملا با لهجه شیرین داریونی آشنا باشید!

daryonzarrebin

 

مو  نداروم،،اما شهروم،، داریونه، باکی نی

حالا، کبک خیلیا،، خروس بخونه،باکی نی

پولاشون، یواشکی، به این و اون، سودی میدن

بخیالشون، که هیشکی،، نمی دونه، باکی نی

میکنن، دو دوتا چهارتا،، خوش بحالشون، میشه

آخرش،، کی ببره،،. خدا می دونه، باکی نی

شده، بی کشت و زراعت،، زمینای پاریو

دیه، کارد خیلیا،، به استخونه، باکی نی

می فروختن،، اوه مفتی،، دولاپهنا،، ساعتی

بخیالشون، که مال،، بواشونه، باکی نی

تو،قناتا،، او نمونده،، حالا با راز نیاز

چیش چار،، همشون،، تو آسمونه، باکی نی

یکی گفت،، بارون امسال،، دیه،، غوغا میکنه

شتر،، ای،، توخوو، ببینه،، پنبه دونه، باکی نی

توی شهرداری، ماشاله،، همیشه برو بیان

صحبت،، عوارض و چیوی ایجوری ، باکی نی

بعد اسفالت خیابون،، تازه یادشون، میاد

تومسیر، آب وگاز و،، تیلفونه، باکی نی

تو، مراسمای،، شادی همه رو،، جمع میکنن

هرکسی برای خودش،، رجز  میخونه، باکی نی

براشون،، اون جلووا،، به به و،،چه چه میزنن

اگه داد عده ای،، تو اسمونه باکی

تو،،ای،،فکروم،یهویی،،رو،سرشون،خراب نشه

پر،ریش میز،،هرسای،،خونشونه،باکی نی

تو زمسون،،خونشون با چیکه،،اهنگ میزنه

تو تابسون،،سرشون بی سایه بونه،باکی نی

کارو بار،، موسقی یواش یواش،، تخته شده

جای شعرا،، دیگه توی،، چمدونه، باکی نی

کس و کار،، بعضیا مشغول،، کار و بار،، شدن

حالا اینکه،، عده ای،، بیکار بمونه، باکی نی

از سر،، قهوه خونو،، تااخر،، گود وجی

ول ویلون،، تو کوچا،، صدتا جوونه، باکی نی

سالونای،، ورزشی کساده،، کار وبارشون

توی بلوار،، پر ناس و،، قلیونه، باکی نی

دوسه هفته،، از شروع مدرسه،، میگذره

فرم، بچه ها،، مثه بوقلمونه،،  باکی نی

جای، خالیه،، معلما،، هنو،، پرنشده

ای،، دل مدیرو ناظم،، نگرونه، باکی نی

اهل شورا،، همشون،، هوای مردمو،، دارن

اگه، خسته اند و،،گاهی،، گشنشونه، باکی نی

دیه، بسه حرفای،، صدتا یه غاز،، بی معنیه

سرمردم،، توی کار،، خودشونه، باکی نی

شعر گیج و ویج من،، حرف،  اراجیف میزنه

بابا ول کن،، خوبو از بد،، نمی دونه، باکی نی

telegram-0