در ادامه نماهنگ “داریون و شور عاشورا…” کاری از ناصر بذرافکن را مشاهده می کنید.    

در ادامه نماهنگ “داریون و شور عاشورا…” کاری از ناصر بذرافکن را مشاهده می کنید.